Placeholder Picture

Scholen voor het Goede Doel

Een buitenkans voor een Lions Club om de Jeugd te betrekken in onze sociale werking en hen de mogelijkheid geven om sociaal-relationele vaardigheden te oefenen die ze later zullen nodig hebben.

Tekst folder voor de school

Kan gekopieerd en aangepast worden

1. Doelstelling

Door de jeugd te betrekken bij onze werking wensen en hopen wij ons devies “We Serve” beter te kunnen realiseren. In onze nabije omgeving is er nog veel leed waarover we minder worden geïnformeerd. Lions Club X is op zoek naar lokale projecten waar we mede het verschil kunnen maken. We roepen daarbij jullie hulp in. Er wordt van jullie verwacht om een sociaal doel te zoeken/kiezen, jullie keuze te motiveren en de jury te overtuigen. De uiteindelijke prijswinnaars mogen mede namens Lions Club X het sociale doel van hun project een cheque overhandigen.

2. Criteria voor sociale doelen

De doelen welke wij als Lions Club X wensen te ondersteunen kunnen gaan van sociale projecten, naar verenigingen of individuele mensen die geholpen kunnen worden door een kleine bijdrage van onze club. We vragen daarbij wel om een lokale verankering, dus het project moet in de nabije omgeving (straal van 20km) van de school plaatsvinden. Het geld moet ook rechtstreeks bij het goede doel terechtkomen.

3. Groepswerk

We wensen mede door ons project de samenwerking en groepswerking te bevorderen. Daarom staat deelname alleen vrij voor groepen van minimaal 3 personen. Ook kan het project klassikaal worden aangepakt.

4. Timing

De eerste jurering van de projecten zal plaatsvinden in de periode van eind februari, begin maart. Op basis van deze jurering zullen de finalisten worden geselecteerd. De eindjurering zal op een zaterdag in april plaatsvinden met op diezelfde dag de prijsuitreiking.

5. Presentatievorm, wat mag, wat mag niet en tijdsduur

De presentatievorm mogen jullie vrij kiezen. Dit mag gaan van een gesproken voordracht met bijv. PowerPoint presentatie, een toneelstukje, een filmpje, een fotoreportage, een tekening, mindmap, … Wat wel belangrijk is dat de presentatie in totaliteit niet langer mag duren dan 10 minuten.

6. Beoordelingscriteria jury in volgorde van belangrijkheid

- Sociaal doel
- Motivatie keuze
- Impact steun (eenmalig of blijvend?)
- Uitwerking project
- Eigen inbreng
- Presentatie project

7. Prijzengeld dat door de winnaars mag worden uitgereikt aan hun sociaal doel
  • 1e prijs 1000 €
  • 2e prijs  600 €
  • 3e prijs  500 €
  • 4e prijs  400 €
  • 5e prijs  300 €
  • 6e prijs  200 €

Bedragen als voorbeeld, komen uit de sociale kas van de Lions Club of voor een deel gesponsord door een organisatie of persoon die zijn naam aan een prijs verbindt

Folder en PowerPoint voor de scholen

Beide zijn beschikbaar om te downloaden

Bekroonde projecten

Hieronder een aantal voorbeelden door Lions Club Herentals van winnende projecten.

Placeholder Picture
“Huis van het kind” te Westerlo
Onderdeel van Kind en Gezin. De leerlingen hadden via familielid gehoord van deze organisatie die zich inzet om kansarme moeders te helpen. Organisatie heeft een pamperbank en een ruilwinkel, heeft een mamagroep, biedt huiswerkbegeleiding aan huis en opvoedingsondersteuning, enz. De jongeren hebben zich verdiept in de organisatie en hebben zelf succesvol een inzameling gedaan van speelgoed, kinderstoeltjes, kinderwagens, kinderkleding, enz. Verder hebben ze postkaarten ontworpen en deze op lokale zondagsmarkten verkocht met een opbrengst van ca. 500 euro.
“Joth” te Zandhoven
Sinds kort een “Overkop Huis” voor de regio waar jongeren met problemen een luisterend oor vinden. De leerlingen hebben zich verdiept in de organisatie en de problematiek en hebben een winterwandeling georganiseerd waarbij ze ook chocomelk en brownies verkochten met een opbrengst van ca. 400.
“Stijn Vermeiren” te Vorselaar
Stijn is een jongeman die door een ongeval een dwarslaesie heeft gekregen. Voor de aanpassing van zijn keuken hebben de leerlingen een taartenverkoop georganiseerd. Zij hebben diverse bakkers in de omgeving gecontacteerd en zo vele taarten gekregen die ze gedurende een paar weekenden hebben verkocht. In totaal hadden ze iets meer dan 1000 euro verdiend aan dit project. Maar daar stopte het niet, ze hebben deze 1000 euro gebruikt om een grote fuif te organiseren en hebben daarmee het bedrag meer dan verdubbeld.
“De Troon” te Vorselaar
Een gezinsvervangend tehuis voor 22 volwassenen met een verstandelijke beperking. De leerlingen zijn diverse keren daar gaan helpen, hebben dag uitstapjes mee georganiseerd en begeleid. Deze groep leerlingen heeft dus geen acties opgezet om geld in te zamelen maar hebben wel deel vrije uren besteed om mee te werken.
“Speelgoed voor het ziekenhuis" te Herentals
Een van de leerlingen heeft een langere tijd in het ziekenhuis moeten doorbrengen en ervaarde dat er weinig speelgoed aanwezig was voor de zieke jeugd. Deze groep leerlingen heeft diverse inzamelingen georganiseerd en ook door snoepverkoop nog eens 300 euro geld aan geld ingezameld. Een van onze Lionsleden die verbonden is aan het ziekenhuis heeft ervoor kunnen zorgen dat het ziekenhuis het bedrag voor speelgoed nog eens verdubbeld heeft.

Zoals je kunt zien zijn de projecten zeer divers. De winnende projecten hebben wel één ding gemeen, ze blinken uit in betrokkenheid. Sommigen door de opzet van allerlei inzamelingsacties, anderen door de investering van vele vrije uren in weekends of vakanties.

Info

Een Lions contacteert de directie rechtstreeks of via leerkracht, lid Inrichtende Macht, ouders, oud-leerling.

Hij stelt het project voor, o.a. met flyer en/of PowerPoint.

Zo er meer middelbare scholen zijn met een derde graad, ze allemaal aanspreken, aangezien we Lions zijn, over de netten heen en voor alle richtingen.

Liefst voor het Zomerverlof zodat de directie dit kan inplannen voor september, vooral als deze actie verweven wordt met sommige vakken.

Zo het niet gecombineerd kan worden met een vak, dan contact in oktober, november. Na akkoord, voorstelling door een Lions of de leraar coördinator aan leerkrachten en leerlingen in een lesuur of in de pauze.
De club heeft een prijzenpot in het sociaal budget voorzien, met zo mogelijk een deel door sponsors.

Het kan maar slagen zo er van de school uit een leerkracht het project behartigt. Naar de aard van het project is dat dikwijls de leraar godsdienst en gezien het beroep op schrijven, voorstellen, communicatie wordt het ook dikwijls de leraar Nederlands.

De enthousiaste leerkrachten bespreken het project verder met de leerlingen.

De leerlingen beginnen aan hun zoektocht (“queeste”!)

In februari zetelt er per school een jury met een paar Lions en een paar leerkrachten van de school om de voorstellen van de leerlingen te beoordelen. De goedgekeurde projecten worden bevorderd tot finalisten en kunnen verder werken.

Na het Paasverlof worden de finalisten van alle scholen nog eens beoordeeld door een jury met Lions, leerkrachten, leden Sociale Raad en worden de winnaars in de namiddag bekroond. Zij kunnen dan onder grote belangstelling een check geven aan de vertegenwoordigers van hun sociaal werk.

Verdere info kan ook bij de pionier van het project, Lions Marcel Smets mfgg.smets@outlook.com. Graag blijven wij op de hoogte via het meldingsformulier.

Win - Win

Is een boost voor het schoolklimaat.

De deelnemers hebben heel wat vaardigheden in communicatie, teamwork, planning, fundraising, rapportering kunnen oefenen.

Een boost voor de sociale werking van de Lions Club, het totaal van de opgehaalde fondsen overstijgt dikwijls het prijzengeld van de club.

Ook vinden zij sociale noden die voor de club onder de radar bleven.

Vele mensen zijn hierbij positief betrokken, de leerlingen, de directies, de leerkrachten, de ouders, de Lions, de begunstigden van de projecten, organisaties, VZW’s, de lokale overheden, de sponsors, de lokale pers…

Last but not least, deze actie kan zowel een aanzet zijn tot of een sluitsteen zijn van het belangrijkste jeugdprogramma van Lions Internationaal, Lions Quest.

Als aanzet kan het de school via onderlinge contacten opgedaan tijdens deze actie Lions Quest, het jeugdprogramma voor het Hoger Middelbaar “Troeven voor Succes”, ontdekken. De leerkrachten kunnen door deelname aan een vormingsseminarie gebruik maken van ervaringsgerichte programma’s en van een gereedschapskist uitgewerkte lessen voor sociaal-emotionele vaardigheden en preventie.

Als sluitstuk van Lions Quest . Met het toepassen van hun verworven vaardigheden in kortlopende lokale sociale projecten en de band met familie en lokale gemeenschap hierbij vindt “Troeven voor Succes” pas zijn volle waarde.